Informationsplikt vid egenvård

Hälso- och sjukvården är ett område som omgärdas av en mängd regler och föreskrifter. Olika europeiska länder har olika lagstiftning som föreskriver hur hälso- och sjukvårdspersonal ska kommunicera och vilka riktlinjer som gäller för kommunikationen. I Sverige åligger det sjukvården att tydligt kommunicera med patienten och förklara vilka vårdinsatser som ges. I Sverige ska även patienten inkluderas i sin vård och behandling och ges möjlighet att påverka vårdens inriktning och former. Liknande lagstiftning finns i många andra europeiska länder. Tydlig information och kommunikation med patienten är alltid viktig, men i synnerhet vid egenvård. En patient har som regel inget medicinskt kunnande eller medicinsk utbildning och behöver därför få tydliga anvisningar om hur egenvården ska gå till. Om en patient ska utföra behandlingsinsatser på sig själv i hemmet måste detta åtföljas av klara och tydliga instruktioner. Patienten måste veta syftet med egenvården och veta hur den ska gå tillväga steg för steg. Läkare och vårdpersonal har ett yrkesmässigt ansvar för att vården och behandlingen sker på ett kvalitativt sätt och därför måste instruktionerna ske på ett tydligt och informativt sätt. I annat fall finns det risk att patienten genomför egenvården på ett felaktigt sätt, vilket kan leda till att behandlingen inte får avsedd effekt och att patienten måste uppsöka sjukvården för behandling på plats. Detta kan i största möjliga mån undvikas genom tydliga och klara riktlinjer.