EU:s policy rekommendationer

Europeiska Unionen har lämnat ett antal rekommendationer om egenvård till sina medlemsstater. Grundsyftet med rekommendationerna är att medlemsländerna ska kunna erbjuda kostnadseffektiv hälso- och sjukvård, med patientsäkerheten i behåll. I det här sammanhanget bör återigen understrykas att EU inte har någon beslutanderätt över ländernas hälso- och sjukvård. Varje land bestämmer själv över hur sin sjukvård ska organiseras. Det finns dock goda skäl att lyssna på de rekommendationer som EU har lämnat, då de är gedigna och väl underbyggda.

Nedan följer några av rekommendationerna som har lämnats:

  • Europeiska Kommissionen ska vidta åtgärder för att utvärdera medlemsländernas sjukvårdssystem i syfte att förbättra hälsoförebyggande åtgärder.
  • Europeiska Kommissionen ska skapa ett europeiskt projekt för att samordna medlemsländernas arbete med egenvård i syfte att stärka patienternas rättigheter och mer hållbara och robusta sjukvårdssystem i unionen.
  • Medlemsländerna ska avsätta mer pengar för hälsofrämjande åtgärder. Det är något oklart vad som menas med hälsofrämjande åtgärder, men det kan handla om allt från idrott, kostrådgivning till mer resurser till sjukvården för hälsoupplysning.
  • Medlemsländerna ska utveckla sina system för egenvård genom att satsa på forskning, utveckling och beprövad erfarenhet.
  • Satsningar ska göras för att underlätta samverkan mellan livsmedelsindustrin, IT-sektorn och sjukvårdssektorn vad gäller märkning av mat.